DMCA

Ang Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) ay idinisenyo upang protektahan ang mga tagalikha ng nilalaman mula sa pagnanakaw ng kanilang gawa at na-publish ng ibang mga tao sa internet.

Partikular na tina-target ng batas ang mga website kung saan hindi alam ng mga may-ari kung sino ang nag-ambag ng bawat item ng content o na ang website ay isang platform para sa pag-upload at pag-publish ng content.

Mayroon kaming patakaran na tumugon sa anumang paunawa ng paglabag at gumawa ng naaangkop na pagkilos.

Nalalapat ang patakarang ito sa Digital Millennium Copyright Act sa “https://nba2k20-apk.com” at sa alinman sa mga nauugnay na produkto at serbisyo nito at binabalangkas kung paano namin tinutugunan ang mga notification ng paglabag sa copyright at kung paano ka maaaring magsumite ng reklamo sa paglabag sa copyright.

Ang proteksyon ng intelektwal na ari-arian ay pinakamahalaga sa amin at hinihiling namin sa aming mga user at sa kanilang mga awtorisadong ahente na gawin din ito. Patakaran namin na mabilis na tumugon sa mga malinaw na abiso ng pinaghihinalaang paglabag sa copyright na sumusunod sa United States Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) ng 1998, na ang teksto ay makikita sa website ng U.S. Copyright Office.

Ano ang dapat isaalang-alang bago magsumite ng reklamo sa copyright

Pakitandaan na kung hindi ka sigurado kung ang materyal na iyong iniuulat ay sa katunayan ay lumalabag, maaari mong hilingin na makipag-ugnayan sa isang abogado bago maghain ng abiso sa amin.

Hinihiling sa iyo ng DMCA na ibigay ang iyong personal na impormasyon sa notification ng paglabag sa copyright. Kung nag-aalala ka tungkol sa privacy ng iyong personal na impormasyon.

Mga abiso ng paglabag

Kung ikaw ay isang may-ari ng copyright o isang ahente nito, at naniniwala ka na ang anumang materyal na magagamit sa aming Mga Serbisyo ay lumalabag sa iyong mga copyright, maaari kang magsumite ng nakasulat na abiso sa paglabag sa copyright gamit ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa ibaba alinsunod sa DMCA. Ang lahat ng naturang Notification ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng DMCA.

Ang paghahain ng reklamo sa DMCA ay simula ng isang paunang natukoy na legal na proseso. Ang iyong reklamo ay susuriin para sa katumpakan, bisa, at pagkakumpleto. Kung natugunan ng iyong reklamo ang mga kinakailangang ito, maaaring kabilang sa aming tugon ang pag-alis o paghihigpit sa pag-access sa pinaghihinalaang lumalabag na materyal.

Kung aalisin o paghihigpitan namin ang pag-access sa mga materyal o wakasan ang isang account bilang tugon sa isang Notification ng pinaghihinalaang paglabag, gagawa kami ng magandang loob na pagsisikap na makipag-ugnayan sa apektadong user na may impormasyon tungkol sa pag-aalis o paghihigpit sa pag-access.

Hindi sa paninindigan ng anumang salungat na nilalaman sa alinmang bahagi ng Patakaran na ito, ang Operator ay may karapatang gumawa ng walang aksyon sa pagtanggap ng isang abiso sa paglabag sa copyright ng DMCA kung nabigo itong sumunod sa lahat ng mga kinakailangan ng DMCA para sa mga naturang notification.

Ang prosesong inilarawan sa Patakaran na ito ay hindi nililimitahan ang aming kakayahang ituloy ang anumang iba pang mga remedyo na maaaring mayroon kami upang matugunan ang pinaghihinalaang paglabag.

Mga pagbabago at pagbabago

Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang Patakaran na ito o ang mga tuntunin nito na nauugnay sa Website at Mga Serbisyo anumang oras sa aming paghuhusga. Kapag ginawa namin, magpo-post kami ng abiso sa pangunahing pahina ng Website, magpapadala sa iyo ng email upang abisuhan ka. Maaari rin kaming magbigay ng paunawa sa iyo sa iba pang mga paraan ayon sa aming pagpapasya, tulad ng sa pamamagitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan na iyong ibinigay.

Magiging epektibo kaagad ang na-update na bersyon ng Patakaran na ito sa pag-post ng binagong Patakaran maliban kung tinukoy. Ang iyong patuloy na paggamit ng Website at Mga Serbisyo pagkatapos ng petsa ng bisa ng binagong Patakaran (o iba pang pagkilos na tinukoy sa oras na iyon) ay bubuo ng iyong pahintulot sa mga pagbabagong iyon.

Pag-uulat ng paglabag sa copyright

Kung gusto mong ipaalam sa amin ang lumalabag na materyal o aktibidad, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email address na ibinigay sa ibaba.

Email: admin@nba2k20-apk.com

Mangyaring maglaan ng 1-2 araw ng negosyo para sa isang tugon sa email.